HOME
SURNAME LIST
NAME INDEX
SOURCES
GEDCOM FILE
EMAIL US

SOURCES

1.
30 generation Magnus Berf�tt    
29 generation Harald Gille Magnusson    
28 generation Sigurd II Haraldson    
27 generation Sverre Sigurdson    
26 generation Haakon III Sverreson    
25 generation Haakon IV Haakonsen    
24 generation Magnus IV Haakonsen Lagab�ter    
23 generation

Haakon V Magnusson

H�kon V Longlegs Magnusson
Born: 10 Apr 1270
Married (2): 1299
Died: 8 May 1319, Tunsberghus, Norway
General Notes:

HAAKON MAGNUSSON THE ELDER, Norwegian H�KON MAGNUSSON DEN ELDRE, king of Norway (1299-1319) whose anti-English foreign policy paved the way for the commercial domination of Norway by north German traders of the Hanseatic League. His reign marked the end of the "golden age" in medieval Norwegian history.

The younger son of Magnus VI Lawmender, Haakon succeeded his older brother, Erik II Magnusson, in 1299. Determined to reduce the power of the higher nobles and clerics, which had increased during Erik's reign, Haakon abolished the title of baron in 1308, removed members of the aristocracy from the royal council, and regained the right to appoint selected priests. He built several royal fortresses, most notably the one at Akershus (in use until 1815). His shift of the centre of the government eastward from the North Sea ports reflected the decline in contacts with Norway's western colonies and in royal revenues from trade.

Haakon continued the preferential treatment given to Hanseatic traders by his brother Erik (reigned 1280-99), thus arousing the resentment of English merchants. He complemented his anti-English trade policy by siding with the Scots in their revolt against English rule. He also was embroiled in intermittent wars against Denmark and Sweden throughout his reign.

Haakon and especially his wife, Euphemia, were enthusiastic patrons of the arts and commissioned the writing and translation of many chivalric romances. Because he had no sons, he revised the law of succession, enabling Magnus VII Eriksson, the son of his daughter Ingeborg and her husband, the Swedish prince Erik, to succeed him.

H�kon fikk hertugnavn i 1273. Ved farens d�d i 1280 ble han hertug over Opplandene, Oslo og F�r�yene. Han ble hyllet og kronet i 1299 som n�rmeste tronarving etter at broren Eirik d�de s�nnel�s.
Han regjerte med kraft, opphevet jarle- og lendermannstitlene og begrenset biskopenes verdslige makt. H�kon fortsatte krigen med Danmark til 1309, da fred ble sluttet i Kj�benhavn.
P� sitt d�dsleie utpekte H�kon sine n�rmeste r�dgivere, med kansleren i spissen, til regenter for datters�nnen Magnus Eriksson. Han ble gravlagt i Mariakirken i Oslo.
Han var v�r siste konge av Sverre-�ttens mannslinje. 590

Events:

1. Acceded; 1299. King of Norway.

Marriage Information:

H�kon lived with Gro. (Gro was born before 1290 and died after 1290.)

Marriage Information:

H�kon also married Euphamia of Arnstein von R�gen in 1299. (Euphamia of Arnstein von R�gen was born circa 1270 and died on 1 May 1312.)
 
 
22 generation

Havtore Jonsson

Agnes Haakonsdatter

Av hr. Jon Ivarssons barn var formodentlig hr. Havtore den eldste. Han ble trolovet med kongedatteren Agnes H�konsdatter i 1302. Hun var dengang neppe stort mer enn 10 �r gammel slik at ekteskapet mellom dem derfor f�rst kan v�re inng�tt flere �r senere, sannsynligvis omkring 1307. Antagelig var det i forbindelse med bryllupsfestlighetene at hr. Havtore fikk ridderslaget, og sannsynligvis samtidig m� han v�re blitt utnevnt til baron. Han nevnes vel i kildene aldri uttrykkelig som baron, men i et brev av 29.06.1312 (DN IV 95) som han medutsteder, nevnes han foran hr. Snare Aslaksson, som gis baron-tittel i et brev av 20.03.1308 (DN IX 79). Sistnevnte datum blir alts� �terminus ante quem� ogs� for hr. Havtores utnevnelse. Ved den kongelige forordning av 17.06.1308 ble det nemlig bl.a. bestemt at baron (lendmann)-titelen for framtiden ikke skulle utdeles. Trolovelsen med jomfru Agnes hadde sikkert sin politiske mening som et ledd i kongens forbund med lendmannsaristokratiet. Trolovelsen fant sted samtidig med at kongens ektef�dte datter Ingebj�rg ble trolovet med den svenske hertug Erik, og samtidig med vedtaket om nye regler for den kongelige arvef�lge og for formynderstyrelsen. Etter de nye regler ble det mulig at ogs� en uektef�dt kongsdatters s�nn kunne arve tronen. Navnene Haf��rir og Haf��rr synes i begynnelsen av 1300-tallet � g� over i hverandre. Hr. Havtores navn gis som regel f�rstnevnte form, mens hans to s�nner ofte bruker den kortere form i farsnavnet. Bortsett fra et tilfelle fra H�rjedalen ved midten av 1200-tallet er hr. Havtore den f�rste b�rer av navnet i Norge. Derimot forekommer det p� Island allerede p� 900-tallet og i de f�lgende �rhundrer, om enn meget sjeldent. Navnet ble imidlertid ogs� brukt i Sverige, og det sannsynligste er vel at det er kommet inn i Sudreims-�tten gjennom inngifte i en svensk �tt. Sammen med faren var han tilstede i Mariakirken i Oslo i august 1309 ved hustruens halvs�sters trolovelse. I medgift med hustruen fikk hr. Havtore av Kong H�kon 15 mindre g�rdparter p� Romerike, men i brev av 09.01.1312 (DN I 132) tilbakekalte kongen denne disposisjon og skjenket i stedet hr. Havtore og fru Agnes 6 markebol i Sorknes i Sol�r, antagelig hele denne g�rden. Selv om medgiften s�ledes ikke var helt ubetydelig var det alts� ikke akkurat �det halve kongerike� hr. Havtore fikk med hustruen. Det var kanskje ogs� p�grunn av dette at kongen et par dager senere, i brev datert Bergen 13.01.1312, skjenket sin m�g �tuft ok gard varn j Sarpsborgh med lyckiuni ok fossenum allt vt i mitt arennar sua br�itt lyckian gjengr br�itt ofuan til� (DN III 97):

Fra �Regesta Norvegica�, Bind III 1301-1319, nr. 757: �Gavebrev fra kong H�kon Magnusson til svigers�nnen Havtore Jonsson: For de tjenestene han har ytt kongen, f�r han og hans lovlige arvinger kongens tomt og g�rd i Sarpsborg med jordstykket og fossen. Bjarne Audunsson beseglet, Torgeir klerk skrev.� Av senere kongers stadfestelsesbrev og en riksr�dsdom av 01.02.1474 fremg�r at gaven gjelder Borreg�rd med tilh�rende fossefall, en eiendom som forble i hr. Havtores etterslekts eie til inn p� 1600-tallet (DN III 903):

Hr. Havtore omtales som medutsteder av et par brev av 29.06.1312 (DN IV 95) og 03.05.1314 (DN IV 107). Under sistnevnte er hans segl bevart. Tiden omkring 1300 var mer en tid for jurister enn for historikere. Om H�kon 5. p� sitt siste var opptatt av historiske vyer, kan v�re tvilsomt. Sikkert er at han, eller iallfall hans omgivelser, var opptatt med ved rettslige tiltak � forebygge fremtidige farer. Den 20.04.1319, tre uker f�r kongen d�de, utferdiget kansleren Ivar Olavsson, merkesmannen P�l Eiriksson, kongens svigers�nn Havtore og fem andre fremtredende menn et dokument (DN I 156) i Tunsberg. De vitnet at de hadde lovet kong H�kon og svoret p� det hellige kors �og mange andre helligdommer� at de skulle overholde kongens ordning ang�ende kongearv og formynderstyre. Dessuten hadde de svoret at de skulle v�re forlikte og samr�dige �og ikke dra inn noen utenlandske menn til � ha borger, r� for sysler eller ha noen myndighet over Norges konges unders�tter, verken under rikets arvings mindre�righet eller siden n�r han er fullmyndig�. Dette er siste gang Hr. Havtore nevnes i live. Kongen d�de 08.05.1319 og hans svigers�nn hr. Havtore kort tid senere. If�lge Gottskalks annaler d�de hr. Havtore i 1319, if�lge Flat�-annalene i 1320 (Isl Ann. VIII og IX). I et brev utstedt i T�nsberg mellom 08.05.1319 og 08.05.1320 omtales hr. Havtore som d�d. At hr. Havtore ikke medbesegler unionstraktaten med Sverige som ble utstedt i Oslo omkring 28.06.1319 (DN VIII 50) kan tyde p� at han da allerede var d�d eller ihvertfall for syk til � avgi m�te. Hr. Havtore var sysselmann p� Romerike (DN I 213) og ihvertfall i 1319 medlem av Riksr�det. Foruten Sudreim og tallrike andre g�rder p� Romerike og i Sol�r m� han ha eid adskillig gods i Borgesyssel. Enda i 1400 hadde s�ledes Idd, Rokke og Eidsbergs kirker gamle tiendekrav p� hr. Havtores arvinger (RB side 545 f, 565). Som sysselmann p� Romerike, og han bygsle bort bort kongens jordegods. Et vitne attesterer i 1331 den praksis Havtore fulgte. Vitnet sier: �Jeg gj�r kjent for dere at jeg var tilstede da Gisle p� Odinshov lovet � sende ett skippund malt av hvert bruk p� Odinshov til herr Havtore, og godt havremalt, og det skulle f�res til Sudreim hvert �r mens han (dsv. Havtore) hadde sysla, i stedet for den pliktveitsle som sysselmannen hvert �r hadde rett til p� Odenshov.� Den avl�ste pliktveitsla hadde v�rt holdt hvert �r �mellom jul og Kyndelsmesse (dvs. 2. februar) for sysselmannen og fem tjenere og fem mynder, gjennom et helt d�gn med full kost slik at sysselmannen ikke syntes � mangle noe�. Det var som bortbygsler av kongens to bruk p� Odingshov sysselmannen tok denne pliktveitsla, og avl�sningen. Om han hadde tatt den i egenskap av kongens ombudsmann i alminnelighet, ville dette ellers v�rt like ulovlig, etter Landsloven og senere forordninger. Ombudsmannens ulovlige tilleggsytelser blir i dette dokumentet betraktet som ordin�re, noe det gjelder � vitnefeste. De m� alts� ha v�rt utbredt. Fra hans to s�nner Jon og Sigurd nedstammer en tallrik etterslekt.

Hafthor Jonsson, baron, member of the King's Council; married 1302.

Events:

1. Occupation. Sysselmann og riksr�d a (riddare & baron).

Marriage Information:

Havtore married Agnes H�konsdatter til Sudreim, daughter of H�kon V Longlegs Magnusson and Gro, in 1302. (Agnes H�konsdatter til Sudreim was born circa 1292 and died in 1319 in S�rum (Sudreim, Skedjuhof)), S�rum, Akershus, Norway.)
 
Hafthor JONSSON
Sex: M

Event(s):
Misc: Abt. 1271
Of, , , Norway

Parents:
Father: Jon Raud IVARSSON

Source Information:

Batch number: Dates Source Call No. Type Printout Call No. Type
F176641 - 1553504 Film
Sheet: 53

Hafthor JONSSON
Sex: M

Marriage(s):
Spouse: Agnes HAAKONSDOTTER
Marriage: 1302
Of, , , Norway
Source Information:
Batch number: Dates Source Call No. Type Printout Call No. Type
F176641 - 1553504 Film
Sheet: 51


Agnes HAAKONSDATTER
Sex: F

Event(s):
Birth: Abt. 1292
Of Sudeheim, , Norway

Parents:
Father: KING HAAKON V
Mother:
Source Information:
Film Number: 1761194
Page Number:
Reference Number: 

21 generation

Jon Havtoresson

Sveriges, Sk�nes og Hallands konge. Han lot oss vite at han ville gj�re sin yngre s�nn junker H�kon til konge over Norge. Dette hadde vi selv tenkt � be ham om. Derfor beskikket kong Magnus, ledet av den himmelske n�de og for � trygge freden mellom sine s�nner og Norge og Sverige, H�kon til konge over Norge og Skattlandene med all den heder og alle de rettigheter som tilkommer Norges konge. Vi sluttet oss med glede til kong Magnus' avgj�relse og tok junker H�kon til v�r konge, likesom vi ved dette brevet tar ham til konge over hele Norges rike.�
De norske prelatene avga en lignende erkl�ring.

I 1343 var det r�det som sammen med kong Magnus gjorde H�kon til Norges konge. Riksr�dets handling ved denne anledning var klart rettsstiftende, i faktisk forstand kan den karakteriseres som et kongevalg. Avstanden til Sverre�ttens automatiske arvekonged�mme var �penbar. Begivenhetene p� Varberg demonstrerte samtidig at r�det hadde vunnet en selvstendig forfatningsrettslig posisjon.

Tre �r senere kom det til strid mellom kong Magnus og Havtores�nnene om de sistnevntes rett til � besitte Borgesysla. Havtores�nnene hadde i sin tid blitt forlenet med Borgesysla av H�kon 5. Sp�rsm�let var om en konge kunne gi slike forleninger utover sin egen livstid. Problemet hadde stor prinsipiell interesse, og det ble overlatt til riksr�det � d�mme i saken. R�dets kjennelse gikk i kongens fav�r. I 1347 falt det alts� naturlig at riksr�det d�mte i saker som angikk konged�mmets, det vil si rikets, rett.

I 1349 undertegnet Jon kong Magnus' norske testamente, i 1357 deltok han i et politisk m�te som en av kongens tillitsmenn og i 1370 ble han oppnevnt til � delta i et m�te i Sverige ang�ende en fredsslutning. Ca. 1380 trakk han seg tilbake fra det offentlige liv, men deltok i 1388 i riksm�tet i Oslo ang�ende riksstyret og tronf�lgen.

From http://astro.uchicago.edu/home/web/pyle/Gen050197/D0003/G0000023.html#I94

Jon Hafthorsson, led revolt against King Magnus Eriksson 1333; member of the King's Council 1380; was still living 1395; married before 1350. F�dt ca. 1312, p� Romerike. D�d ca. 1397. Jon Haftorsson var den eldste s�nnen til Haftor Jonsson p� Sudrheim (S�rum) og kongsdatteren Agnes. Jon arvet Borreg�rd - med Borgarsysle-godset etter sin far. Han var ogs� herre til Huseby. Jon Havtorsson ble i 1332 gift med Birgitta Knudsdatter Lejon. N.- 1332. Datter av lagmann i Vestergvtland, Knud Magnusson Lejon (d�d 1339), som tilh�rte en sidegren av Folkung-�tten. Og hustru Cecilia R�reksdatter Grejo. Jon Haftorsson fikk med sin hustru gods i Sverige. Blant annet Hamarv i V�rmland, som Knut Magnusson hadde kj�pt av hertuginne Ingebj�rg. Hamarv byttet Jon bort i 1350 til kong Magnus Eriksson mot en rekke g�rder i Borgarsysle. Men noe senere fikk han eiendommen tilbake, som da var blitt gitt bort til domkapitlet i Skara. Jon pket sitt gods ved arv etter sitt s�skenbarn Herdis Torvaldsdatter p� Hjaltland, og han var en av de st�rste godseiere i Norge og Sverige. Jon Havtorsson var norsk riksr�d og ridder. N.- 1333, sammen med broren Sigurd Haftorsson. N.- 1333, vedr. oppstanden mot kong blagnus Eriksson, der han og hans bror Sigurd, drottseten Erling Vidkunnsson og Ulv Saksesson "holdt Tunsberghus for kong Magnus", men alle, unntatt Ulv, fikk forlik med kongen. N.1337, var da norsk riksr�d hos kong Magnus. N.- 1337, var da med ved kongens kroning. N.- 1338, tilh�rte da kongens r�d. N.- 1343, var da i Varberg, da konges�nnen H�kon Magnusson ble utpekt til Norges konge. N.- 1343, vedr. arbeidet for unionsoppl�sning med Sverige. N.- 1347, var da blant de riksr�dene - som p� et m�te i Lvdvse - stadfestet kongens og dronningens testamente. N.- 1348, var da blant en av riksr�dene i Oslo som gav dom til fordel for kongen, i hans strid med almuen p� Hedmark og Romerike - om viss�ren og leidangen. N.1349, vedr. undertegnelsen av kong Magnus sitt norske testamente. N.- 1350, var da muligens med kong Magnus p� krigstog til Russland. N.- 1353, var da med p� B�hus, da dronning Blanches morgengave ble ombyltet - slik at hun bl.a. fikk Borgarsysle. N.- 1357, er da kongens naermeste r�dgiver - da kong Magnus gjorde forlik i Lvdvse med sin s�nn Erik. N.- 1369, var da p� Hisingen som den f�rste av rikets verdslige riksr�der - og besegler kong Haakon VI. sin kunngj�ring om v�pentilstanden med hansabyene. N.- 1370, vedr. fredsslutningen med Sverige. Han var da p� B�hus, og ble utnevnt som den f�rste av kong Haakons fullmektiger til a dra til Sverige, hvor han skulle forhandle om fred med kong Albrecht. Men forhandlingene f�rte bare til v�penhvile. N.1379, var da fremdeles den f�rste av de verdslige riksr�der hos kong Haskon i Marstrand - da det ble inng�tt v�pentilstand med Sverige. N.- 1380, trakk seg da tilbake fra det offentlige liv. N.- 1388, er da med p� � avgj�re Norges riksstyre. Jon Haftorsson hadde tre s�nner og to d�tre. De tre s�nnene var Ivar, Ulv og H�kon. Ivar Jonsson d�de ung, men etterlot seg datteren Sigrid og s�nnen Jon, som igjen hadde s�nnen Brynjul# Ulv Jonsson - til Ervalla i Nerike i Sverige - ble gift med Margrete Pedersdatter Bonde (d�d 1415). Han ble stamfar for den svenske adelsslekten Roos til Ervalla og Holter-aetten i Nes p� Romerike. H�kon Jonsson (d�d 1392) var gift med Margreta Eilivsdatter av Nausdal. Han var en tid anf�rt som Norges "tronarving", men m�tte fraskrive seg retten til Norges trone i 1388. Han d�de barnl�s. Datteren Cecillia Jonsdatter (d�d 1411) ble gift med den svenske ridderen Ulv Holmgeirsson. Datteren Katarina Jonsson ble gift med Jon Brynjulvsson Bolt "den yugre".

Events:

1. Occupation. Riksr�d.

Marriage Information:

Jon married Birgitte Knutsdatter Lejon, daughter of Knut Magnusson Lejon and Cecilia R�riksdatter Grejo, in 1350. (Birgitte Knutsdatter Lejon died in 1395 in Huseby, Ons�y, �stfold, Norge..)
 
Jon HAFTHORSSON
Sex: M

Event(s):
Misc: Abt. 1303
Of, , , Norway

Parents:
Father: Hafthor JONSSON
Mother: Agnes HAAKONSDOTTER

Source Information:

Batch number: Dates Source Call No. Type Printout Call No. Type
F176641 - 1553504 Film
Sheet: 51


 
20 genration

Brynulv Jonsson

Ingeborg Bengtsdatter

Brynjulf Jonsson. Ulvhild's far. Ridder. D�d omkring 1420.I henhold til �Gyldendals store konversasjonsleksikon� 1972 var Jon Havtorsons s�nn Brynjulf Jonsson (d�d ca. 1420) anfader til adelsslekten �Roos av Hjelms�ter�. I Norge d�d mannslinjen tidlig ut, men det finnes en tallrik kognatisk etterslekt. I Sverige lever fremdeles en agnatisk gren som stammer fra Jon Havtoreson via hans s�nn Brynjulf Jonsson. Ulf var annen gang gift med Ingeborg Bengtsdatter. Han omtales i et brev utstedt i Oslo 20.02.1437 (DN III 739): �Ollum monnum th�im s�m thetta breff se �dher h�ra sendir P�dher Wlfsson q. g. oc sina oc kennes jak thes m�d thesso mino opno brefue at jak hafuer fangit Bryniulff Jonsons barn Knwth oc Vlfuild� saa

03.03.2002 Anene til - The Ancestors of - Ulf Jonsson Rose av Sudreim Side 5

4 Cappelens Norges Historie, Bind 4, side 306-309. Norsk Biografisk Leksikon, Bind VII (1936), side 105. 5 Norsk Biografisk Leksikon, 1936, Bind 7, side 103-105. Aschehougs Leksikon 1974, �Sudreim�. Axel Coldevin: Elingaard, Et gammelt herresete og dets historie, side 12. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95. 6 Henning Sollied: Kildekritiske unders�kelser vedr�rende nogen middelalderslekter - II Bolt, NST Bind VIII (1942), side 71. mykit gotz igen som jak fik �fter Bryniulff huar thet h�lz liggia kan j Norighe sem herre Jon Haftorsson att� gud hans s�l nadhe for vttan thet goz a Rommorike ligger oc mins faders k�pagoz tha scola the thet fri�lsligha fylghia oc landskyld op at b�ra j saa mangh aar som jak hafuer thet fyrnemda goz fylkt oc the fult hafua for thet jak hafuer opboreth oc sidhan sculom vi komma til reth skifte m�d vinskap oc k�rlek �r thet oc saa at vi fyr skyfte satte v�rda en the thera fulnadh hafua tha skulu the thet goz fylghia saa lenge at the fult hafua for then vpburd � huar the konno thet op at spyria. Ok efter thet at ek ey si�lfuer inzcigle hafde tha beiddes ek Knuut Bryniulfsson Haftoor Nigilssons jnzcigle for thetta breff (oc) Engilbrikt Staffanssons. Ok bidhiom wi badhe thessa godha men vm siin jnzcigle for thetta breff som h�r �fter n�mfnas Mattes Jegepsson Kolbiorn Gest Torgaut Beinzsson oc Henrik Skakt. Scrifuat j Oslo miduikudaghen nest �fter dominicam jnuocauit anno domini mo. cdo. xxx septimo.� Tillegg: Bagpaa med noget yngre H�nder: Jtem eth norsk breff. - Ett breff om nogre skifftas godz I Danmarck. Sammendrag: Peter Ulfss�n oplader til Brynjolf Jonss�ns B�rn Knut og Ulfhild alt det Gods i Norge, han havde faaet efter deres Fader og som Hr. Jon Hafthorss�n havde eiet, med Undtagelse af Godset paa Romerike og Faderens Kj�begods, og skulle de h�ve Landskylden heraf i ligesaamange Aar som han, hvorpaa ret Skifte skal foregaa. Kilde: Efter Orig. p. Perg. i svenske Rigsarkiv. (Oxenstj. Saml.) De 6 Segl hele.

 

Individual Record FamilySearch� International Genealogical Index v4.02
Norway
Select record to download - Maximum: 50

Brynjulv JONSSON
Sex: M

Marriage(s):
Spouse: Ingeborg BENDICTSDATTER
Marriage: Abt. 1414
<holleby, Tune>, Ostfold, Norway
Source Information:


Film Number: 2034428
Page Number:

Reference Number:

19 genration

Ulvhild Brynulvsdatter

Engelbrekt Staffanson

Førstnevnte hustru Ulvhild var gift med Herr Engelbrekt Staffanson. Når det gjelder etterkommere etter de sistnevnte to, er der på et enkelt punkt en uoverensstemmelse mellom de høyt fortente genealoger, riksarkivar Hultfeldt-Kaas på den ene side og på den annen side de danske aarbogsredaktørene Hiort-Lorenzen og A. Thiated, som er ansyarlige for alle Dansk Adels Aarbøger fra 1. blnd I 1S84 tll 34. bind i 1917, da begge redaktørene døde. Stridens eple er Hustru Ulvhlld Brvnjulvsdatter. I sin slektstavle av 1885 fremholder Riksarkivaren at en datter av Hustru Ulvhlld og hennes husbond var gift med væpneren Jon Nlelsen Skak. nevnt som «svigersønn av Hustru Ulvhlld og Sigurd Jonsons frende», se DN I � 802, fr. AHA 1962/63 s. 51, merk dlplomets Hustru Ulvhlld (uten patronym Ikon ) . I sin aarbogstavle 30 år senere fremholder de to redaktørene at en sønnedatter av Hustru Ulvhild og hennes husbond, nemlig Gunhlld Staffansdatter var gift med Jon Nlelsen Skak til Jomfruland. (1513), som var dattersønn tll førstnevnte Jon Nielsen Skak, se D6A 1915 (Skade/lLraus) s. 486/487, Jtr. vår tavle I nr. 21g, samt Ole P. Lølands artlkkel I Fv. 6/12 1969. Vl tllføyer at riksarkivaren og de to redaktørene ellers er I Full overensstemmelse med hverandre, när det gjelder så vel Hustru Ulvhild og Herr Engelbrekt som deres datter Karen Engelbrektsdatter, gm. Henrik Friis av Haraldskjær til Holmegård i Bahus, jfr. DN V 965 Slekten Shade/Kraus Se DAA 1915: Den norske riksrad Engelbrekt Staffansen førte dog ytterligere to stjerner, henholdsvis over og under månene og en fjerbusk over panterhodet på hjelmen. Vi siterer de to redaktørene ( side 486/487 ): var: 1. Karen, gm Henrik Friis (av Haraidekjeer) til Holmegaard. 2. Stalfan Engelbrektsen, hans datter: Gunhild, gm Jon Nielsen Skak til Jomfruland 3513 Sammenhold dette med tavlen i 219 ledd III (jfr NST I � 199): Jon Nielsen Skak til Kaupanger, Jomfruland og Foss i Eiker, nevnt 1513, gm. Gunhild Staffansdatter. Han var farfar til Anne Nielsdatter Skak, som var gift med fogden Christopher Andersen, morfar ttl Christen Hjort på Ve i Tveit Ulvhild BRYNJULVSDATTER
Sex: F

Event(s):
Birth: Abt. 1420
Holleby, Tune, Ostfold, Norway

Parents:
Father: Brynjulv JONSSON
Mother: Ingeborg BENDICTSDATTER
 

Ulvhild BRYNJULVSDATTER
Sex: F

Marriage(s):
Spouse: Engelbrekt Staffansson MAANESTJERNE
Marriage: 1438
Tune, Ostfold, Norway
Source Information:
Film Number: 2034448
Page Number:
Reference Number: 

18 genration

Staffan Engelbrektson

Staffan Engelbrektsen, hans datter: Gunhild, gm Jon Nielsen Skak til Jomfruland 3513 Sammenhold dette med tavlen i 219 ledd III (jfr NST I � 199): Jon Nielsen Skak til Kaupanger, Jomfruland og Foss i Eiker, nevnt 1513, gm. Gunhild Staffansdatter. ULFHILD STAFFANSDATTER
Sex: F

Event(s):
Birth: 1465
Skade, Froland, Aust-Agder, Norway

Parents:
Father: STAFFAN ENGELBRETSSON
Mother: MRS STAFFAN ENGELBRETSSON

Source Information:

Film Number: 1760978
Page Number:
Reference Number: GUNHILD STAFFANSDATTER
Sex: F

Event(s):
Birth: 1462
Skade, Froland, Aust-Agder, Norway

Parents:
Father: STAFFAN ENGELBRETSSON
Mother: MRS STAFFAN ENGELBRETSSON

Source Information:

Film Number: 1760978
Page Number:
Reference Number:
 
17 genration

Jon Nilsen Skak

Gunnhild Staffansdatter

Stalfan Engelbrektsen, hans datter: Gunhild, gm Jon Nielsen Skak til Jomfruland 3513 Sammenhold dette med tavlen i 219 ledd III (jfr NST I � 199): Jon Nielsen Skak til Kaupanger, Jomfruland og Foss i Eiker, nevnt 1513, gm. Gunhild Staffansdatter. GUNHILD STAFFANSDATTER
Sex: F

Event(s):
Birth: 1462
Skade, Froland, Aust-Agder, Norway

Parents:
Father: STAFFAN ENGELBRETSSON
Mother: MRS STAFFAN ENGELBRETSSON

Source Information:

Film Number: 1760978
Page Number:
Reference Number:

Jon Nielsen SKAK
Sex: M

Marriage(s):
Spouse: Gunild Staffensdatter SKADE
Marriage:
Of, Foss Eiken, V. Agcher, , Norway

 

   
 
15 generation

Fogd Christofer Andersen -

N Jonsdatter Skak

Arnulf på Udjus i Landvik sogn. Aruoldt Wdgius forklarte 18/7-1558, som nr. 3 av 12 svorne lagrettemenn i Nedenes len, omstendighetene omkring et skip som allmuen hadde lovet til Peder Huitfeldt (DN XXII nr. 490, Bringsvær ting i Fjære). I seglet hans kan det leses "ARNO", hvilket bekrefter at han het Arnulf. Hans sønn må være den Eilif Arnulfsson, som først var bosatt på Udjus og siden på Ryen i Tveit sogn, og som var svigersønn til fogden Kristoffer Andersson [Hjort og 3 bølger i våpenet].  Fra Folk På Agder 1500-1560, av Per Reidar Christiansen [26.09 2001, rettet 01.11 2001].http://www.genealogi.no/kilder/

Se I forbindelse mod loregAende avsnitt seriens 228: makeskiftet le03 mellom velbårne Nlels Mund pa Jomfruland og Christen Hjorts Far, Eliluf (Elilv) Arnulvson på Ryen i Tveit, som ved de tider satt med betydelig gods i Bamle i Bratsberg len, jtr. seriens 228 og 221: Elilv Anulvson, nevnt l.rnm I llaugs sogn på ECiker 4. okt. 144e og Elilv Arnulvson Ryen, ?edt 1530, nevnt ovenfor. Se derpå Dombog 2 Nedenes, jfr. AH 1957, sak anlagt av Svend Jacobsen Hrestad i Høvåg l mal 1732, hvorunder et makeskiftebrev av 24. januar 1624 ble fremlagt: Christen Ellefsen (Hjort, se fol. 361, jfr. 359) boende på Vee 1 Topdai. � har gjort et vensommeligt makeskifte, således at denne min broder for meg skai frelseligen nyde, felge og beholde tre huder udl Søtholt, liggende udl Bamle prg. udl Bratsberg lehn, som er mitt rette og sanne odel, hvortor bemeldle min bro. der tti vederlag har gitt meg I 1/2 hud udl Stendal.

 


Christopher ANDERSEN
Sex: M

Marriage(s):
Spouse: JONSDATTER SKAK
Marriage: Abt. 1549
, Norway


 
14 generation

Eilif Arnulvsson

N Christoferdatter

Arnulf på Udjus i Landvik sogn. Aruoldt Wdgius forklarte 18/7-1558, som nr. 3 av 12 svorne lagrettemenn i Nedenes len, omstendighetene omkring et skip som allmuen hadde lovet til Peder Huitfeldt (DN XXII nr. 490, Bringsvær ting i Fjære). I seglet hans kan det leses "ARNO", hvilket bekrefter at han het Arnulf. Hans sønn må være den Eilif Arnulfsson, som først var bosatt på Udjus og siden på Ryen i Tveit sogn, og som var svigersønn til fogden Kristoffer Andersson [Hjort og 3 bølger i våpenet].  Fra Folk På Agder 1500-1560, av Per Reidar Christiansen [26.09 2001, rettet 01.11 2001].http://www.genealogi.no/kilder/ Christen Eilifsen HJORT
Sex: M

Event(s):
Birth: Abt. 1588
Aust-Agder, Norway

Parents:
Father: Eilif ARNOLDSEN
Mother: CHRISTOFFERSDR
13 generation

Christen Eilifsen Hjort

 

see generation 15 Christen Eilifsen HJORT
Sex: M

Event(s):
Birth: Abt. 1588
Aust-Agder, Norway

Parents:
Father: Eilif ARNOLDSEN
Mother: CHRISTOFFERSDR
Christen Ellefsen Hjort Lensmann Compact Disc #36 Pin #373179
Sex: M

Event(s):
Birth: abt 1583 Place: Udjus,Landvik,Aust-Agder,Norge
Death: 22 Mar 1642 Place: ,Tveit,Vest-Agder,Norge
Burial: 27 Mar 1642 Place:

Parents:
Father: Eilef Arnulfsen Lensmann Disc #36 Pin #373178

Marriage(s):
Spouse: Eline Olufsdatter Disc #36 Pin #373400

Marriage: Place:

Personal Information:
Title:Lensmann

Notes and Sources:
Notes: None
Sources: None

Submitter:
Karin S. HANSEN
Torvgt 8 4550 Farsund
Submission Search: 1455670-0921101041938
URL:
CD-ROM: Pedigree Resource File - Compact Disc #36
CD-ROM Features: Pedigree View, Family View, Individual View, Reports, Downloadable GEDCOM files, Notes and Sources.
Order Pedigree Resource File CD-ROMS